Xây dựng đội hình Corki Pháo thủ Lễ hội | Máy chủ Bắc Mỹ | Đấu Trường Chân Lý | Mùa 7 | Trận 5

Xây dựng đội hình Corki Pháo thủ Lễ hội | Máy chủ Bắc Mỹ | Đấu Trường Chân Lý | Mùa 7 | Trận 5 2 , nan / #Xây…

Read more »

Xây dựng đội hình Elise hộ vệ hoá hình | Máy chủ Bắc Mỹ | Đấu Trường Chân Lý | Mùa 7 | Trận 4

Xây dựng đội hình Elise hộ vệ hoá hình | Máy chủ Bắc Mỹ | Đấu Trường Chân Lý | Mùa 7 | Trận 4 8 , 5.00 / #Xây…

Read more »

Xây dựng đội hình Đấu Sĩ Xạ Tiễn | Đấu Trường Chân Lý | Máy chủ Bắc Mỹ | Mùa 7 | Trận 2

Xây dựng đội hình Đấu Sĩ Xạ Tiễn | Đấu Trường Chân Lý | Máy chủ Bắc Mỹ | Mùa 7 | Trận 2 , / #Xây #dựng #đội #hình…

Read more »

Xây dựng đội hình Pháp Sư | Đấu Trường Chân Lý | Máy Chủ Bắc Mỹ | Mùa 7 | Trận 1

Xây dựng đội hình Pháp Sư | Đấu Trường Chân Lý | Máy Chủ Bắc Mỹ | Mùa 7 | Trận 1 2 , nan / #Xây #dựng #đội #hình…

Read more »